De medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) praten en denken ouders en personeelsleden mee over wat er op school gebeurt: de MR is een spreekbuis van ouders en personeel. Als overkoepeling van de verschillende medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen, kennen we een gemeenschappelijke MR (de GMR), die zaken behartigt die alle scholen binnen Kits Primair aangaan.

Taken

In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school. Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden:

  • het schooljaarplan en de schoolgids
  • de formatie (verdeling van leerkrachten over groepen en activiteiten)

Samenstelling

De MR bestaat uit zes gekozen leden: drie personeelsleden en drie ouders. De oudergeleding heeft een zittingstermijn van minimaal drie jaar en wordt door verkiezingen op school gekozen. Wie een kind op onze school heeft kan zich verkiesbaar stellen. De MR komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar.
De samenstelling van de huidige MR vindt u op het informatieblad (onder School – Documenten). 
De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd móet worden (bijvoorbeeld over het schooljaarplan). En onderwerpen waarover de MR een advies mág uitbrengen (bijvoorbeeld bij wijzigingen in de organisatie van de school). Om standpunt, instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de raad een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen.

Een goed contact met alle bij de school betrokkenen – ouders én personeel – is van groot belang. De MR-vergaderingen zijn openbaar. U kunt het jaarverslag raadplegen om een overzicht te krijgen van de werkzaamheden van de MR. Daarnaast kunt u natuurlijk voor vragen, opmerkingen en dergelijke, altijd contact opnemen met een van de MR-leden via het e-mailadres mr.gaderidderschool@kitsprimair.nl .

Download hier het jaarverslag 2019-2020 van de MR.

Vergaderschema MR

  • 8 december 2020
  • 12 januari 2021
  • 16 februari 2021
  • 23 maart 2021
  • 11 mei 2021
  • 8 juni 2021
  • 29 juni 2021

Alle vergaderingen worden op school gehouden en beginnen om 19.30 uur.

Vergaderingen zijn openbaar dus belangstellenden zijn altijd welkom.

Medezeggenschapsraad (MR)
Call Now Button