GVO en HVO

De afkorting GVO staat voor godsdienstig vormingsonderwijs.
De afkorting HVO staat voor humanistisch vormingsonderwijs.

Dit vormingsonderwijs – GVO en HVO – is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van de ouders aan hun kinderen gegeven. Met de bedoeling om die kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.

HVO
Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige daarvan raken levensthema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad. Levensvragen dus. We hebben er niet meteen een antwoord op.

In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) onderzoeken kinderen dergelijke vragen op een interactieve, speelse en creatieve manier.

De leerlingen:

  • onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën;
  • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
  • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
  • en leren open te blijven staan voor de mening van anderen.

Zo kan ieder kind zelf ervaren wat waardevol is aan het bestaan. En leren ze eigen waardebesef en levensovertuiging te ontwikkelen. Om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging.

GVO

Protestants vormingsonderwijs wordt aangeboden op openbare en algemeen bijzondere scholen. Het geeft een introductie in bijbelse en christelijke geloofstradities. Leerdoelen hierbij zijn:

  • leerlingen stimuleren om een eigen levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen;
  • en het opbouwen van begrip en respect voor de godsdienst of overtuiging van anderen.

In het protestants onderwijs gaat het er om dat kinderen kennis op doen van de Bijbel, de christelijke godsdienst en geloofsbeleving en wat dat betekent voor het dagelijks leven. Maar ook dat ze een vergelijking kunnen maken met andere godsdiensten, waarin ze leren om met kinderen met een andere religieuze achtergrond te spreken. Zo worden ze voorbereid op het innemen van hun eigen rol in een multiculturele en multireligieuze samenleving.

meer informatie vindt u op de website: http://www.gvoenhvo.nl

Call Now Button